Omgaan met kritiek en agressie

Hebt u op uw werk wel eens te maken met lastig of agressief gedrag? En wilt u hier (nóg) beter mee om gaan? Deze cursus leert u ‘zachte’ strategieën waarvan keihard is aangetoond dat deze u helpen om agressief gedrag te voorkomen of om te buigen naar coöperatief gedrag.

Resultaat

Na deze cursus kunt u adequaat reageren op onterechte verwijten of kritiek, scheldpartijen en bedreigingen. U voelt zich niet (meer) onthand, maar gaat op een positieve manier juist de confrontatie aan. Daarnaast:

 • kent u de fases van agressie en kent de signalen of gedragingen die bij elke fase horen
 • weet u welk gedrag u in welke fase het beste kunt vertonen
 • bent u in staat escalatie van agressie te voorkomen
 • kunt u tegenwerkend en agressief gedrag ombuigen naar coöperatief gedrag

Voor wie?

U hebt een klantgerichte functie, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, bij de overheid of het openbaar vervoer. U kunt in uw werk te maken krijgen met lastig of agressief gedrag. U wilt weten waarom uw gedrag of dat van uw medewerkers soms weerstand of verzet oproept. U wilt agressief gedrag leren begrenzen of ombuigen naar coöperatief gedrag.

Inhoud

Deze opleiding geeft u inzicht in agressief gedrag én hoe u daarop het beste kunt reageren. U leert daarbij een aantal ‘zachte’ communicatieve strategieën waarmee u (dreigend) agressief gedrag om kunt buigen naar coöperatief gedrag. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van agressie en het voorkomen van escalaties. Fysieke verdedigingstechnieken maken geen deel uit van de training.

De onderwerpen

 • een korte, eenvoudige theorie over het ontstaan van conflicten en agressie
 • het herkennen van verschillende soorten agressie
 • vijf zachte en effectieve strategieën voor omgaan met kritiek
 • effectieve strategieën bij schreeuwen, schelden en dreigen.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt van u een actieve inzet. U krijgt literatuur opgestuurd die u vooraf dient te bestuderen. Het accent in de training ligt op het oefenen van vaardigheden, met name het oefenen van gesprekken met een klant/ patiënt die boos dreigt te worden of het reeds is.

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen van telkens 2 dagen. Ook een training van 2 dagdelen is mogelijk, maar dan maakt u alleen met de basisvaardigheden kennis en vindt geen terugkoppeling plaats met de praktijk (wat voor blijvend effect wel nodig is). In de training van vier dagdelen is ook meer ruimte voor maatregelen en beleid waarmee u als instelling het risico op agressie verkleint.

Prijsinfo

Een in company training kost € 625,-. per dagdeel (exclusief literatuur en reiskosten en eventuele overnachtingkosten docent).

Probleemgedrag verminderen

Op elke psychogeriatrische afdeling komt regelmatig agressie en ander probleem gedrag voor. Buijssen Training en Educatie heeft een praktische, uit negen heldere stappen bestaande methodiek ontwikkeld waarmee probleemgedrag met meer dan de helft kan worden gereduceerd. De methodiek stelt hulpverleners in staat om oorzaken van probleemgedrag te achterhalen en werkbare oplossingen te bedenken waarbij tevens medicijngebruik (met name sedativa) ook wordt verminderd.

Doelgroep

Medewerkers van psychogeriatrische verpleeghuizen

Doelstelling
Vaardigheden eigen maken om op methodische wijze probleemgedrag van bewoners te bespreken waarmee lastig gedrag fors kan worden gereduceerd.

Inhoud 
– Theorie van het stappenplan.
– Hoe het stappenplan toe te passen.
– Valkuilen in toepassing.

Werkwijze 
De training bestaat uit een mix van kennis en vaardigheidstraining. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur die ze dienen te bestuderen. Tijdens de training wordt deze kort opgefrist. Het hoofdaccent ligt op het oefenen van het stappenplan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf casussen inbrengen.

Duur 
Twee dagdelen (met interval van tenminste drie weken tussen dagdeel 1 en 2)

Locatie 
De training wordt alleen in company aangeboden.

Prijsinfo

De training kost 1300 euro, exclusief literatuur cursisten en eventuele overnachtingskosten docent. (De training is vrijgesteld van BTW).

Voorwaarde is dat er twee trainingsgroepen op 1 dag plaats vinden: een in de ochtend en een andere in de middag.

Overig

Voor de effectiviteit van de training:  Zie tijdschrift Denkbeeld van augustus 2008 waarin een evaluatiestudie wordt beschreven met een stappenplan dat geïnspireerd is op de ons ontwikkelde methodiek.

Omgaan met kritiek van de familie en …hoe deze te voorkomen

Omgaan met kritiek van de familie (en patiënten)

en …hoe deze te voorkomen

 

Familieleden en patiënten worden steeds mondiger en gaan steeds hogere eisen stellen aan de zorg. Hoe u ook u best doet, onvermijdelijk zult u af en toe met kritiek te maken krijgen. In deze training leert u op een klantvriendelijke manier op kritiek te reageren en deze om te buigen naar coöperatief gedrag.

Resultaat

Na deze cursus kunt u adequaat reageren op kritiek. U loopt er niet meer voor weg, maar gaat op een positieve manier de confrontatie aan. Bovendien:

 • beheerst u diverse strategieën waarmee u de familie of de patiënt kunt kalmeren en escalatie kunt voorkomen
 • bent u in staat om de ander ook naar uw kant van het verhaal te laten luisteren en meer begrip en waardering te laten krijgen voor uw inzet en inspanningen
 • weet u hoe u de omslag kunt maken van ‘tegenstander’ tot partner-in-de-zorg.
 • weet u wat u als instelling kunt doen om kritiek te gebruiken om de kwaliteit van uw zorg te verbeteren.

Voor wie?

U krijgt in uw werk te maken met kritiek van familie en/of patiënten.

U wilt beter leren begrijpen hoe kritiek en onvrede ontstaat

U wilt minder tijd en energie kwijt zijn met het afhandelen van klachten en kritiek.

U wilt dat familie en patiënt tevreden is over uw zorg en in plaats van af te geven op uw instelling er juist reclame voor maakt.

De onderwerpen

– een korte, eenvoudige theorie over het ontstaan van kritiek (o.a. waarom achter kritiek altijd verlangens schuil gaan).

– het herkennen van verschillende stadia van agressie (en waarom adequaat omgaan met kritiek in 95 procent van de gevallen schelden, dreigen, klachten en agressie kan voorkomen)

– drie zachte en effectieve strategieën voor omgaan met kritiek (cq ombuigen van) kritiek

– het leren omgaan met schreeuwen, schelden en dreigen (leren uw grenzen aan te geven en dergelijk gedrag te stoppen)

.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt van u een actieve inzet. U krijgt literatuur opgestuurd die u vooraf dient te bestuderen. Het accent in de training ligt op het oefenen van vaardigheden, met name het oefenen van gesprekken met de familie. U leert door een combinatie van aansprekende korte praktijk video’s (van kritische familie en patiënten) en eigen praktijkvoorbeelden.

Duur

De training bestaat uit 2 dagdelen van telkens 2 uur en 15 minuten. Tussen dagdeel 1 en 2 zit tenminste 3 weken.

Op een cursusdag zijn er aansluitend 3 trainingsgroepen.

Groepsgrootte

Maximaal 8 personen. Op een cursusdag worden kunnen dus (maximaal) 24 personen worden getraind.

Locatie 

Trainingen zijn alleen in company.

Prijsinfo

Een in company training kost 650 euro per dagdeel, exclusief cursusmateriaal en reiskosten trainer en eventuele overnachtingskosten.

Combineren met e-learning mogelijk

Voor een maximaal effect combineert u de life training met onze e-learning. We hebben als enige aanbieder aparte e-learning ontwikkeld voor:

 • thuiszorg
 • ziekenhuismedewerkers
 • ouderenzorg
 • verstandelijk gehandicaptenzorg
 • GGZ
 • Jeugdzorg

Deze zes verschillende e-learning modules hebben dus eigen voorbeelden en video’s en ook eigen toetsvragen.

Zie ook: www.elearningomgaanmetagressie.nl


Methode Coachende Gespreksvoering

‘Andermans problemen oplossen is kinderspel’ (Blaise Pascal).

‘Je kunt een medemens geen raad geven’ (Sandor Marai)

‘Je kunt een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.” (Galileo Galilei)

Worden je oplossingen en adviezen vaker níet dan wél opgevolgd? Wil je sneller tot de kern doordringen van wat iemand dwars zit? De essentie van De Methode Coachende Gespreksvoering is dat je iemand die ergens mee zit stapsgewijs naar een door hem zelf bedachte oplossing leidt. Een oplossing die bovendien praktisch uitvoerbaar is.

Resultaat

Na deze cursus ben je in staat om  de Methode Coachende Gespreksvoering toe te passen en effectiever mensen helpen.  Daarnaast heb je geleerd:

 • hoe het komt dat (ongevraagde) adviezen meestal niet worden opgevolgd
 • dat je voor de oplossing van een probleem niet de oorzaak hoeft te weten
 • waarom een bondige probleemdefinitie heel vaak de sleutel is voor de oplossing
 • een helpend gesprek te voeren in (minder dan) de helft van de tijd die het u nu kost
 • dat ook een kort gesprek zowel diepgaand als efficiënt kan zijn.  

Voor wie?

 • Je hebt een functie waarin anderen (zoals klanten, medewerkers, patiënten, leerlingen) je regelmatig hun problemen en sores voorleggen
 • je wilt je een gespreksmethode eigen maken die je houvast biedt in uiteenlopende situaties: bij leiding geven, coaching, consultatie, counseling, conflicten, verzuimgesprek, supervisie, intervisie, het doen van een intake, hulpverlening
 • Je bent een voorstander van empowerment en coaching en zoekt een gesprekstechniek die hier handen en voeten aan geeft.

Inhoud

In de training leer je aan de hand van herkenbare problemen de Methode Coachende Gespreksvoering  je eigen te maken. Daarnaast is er ruimte om eigen problemen in te brengen.  Voordat je een gesprek oefent, krijg je een demonstratie-dvd te zien waarin een gesprek wordt voorgedaan. Uit onderzoek blijkt dat ‘afkijken’ het leerproces erg versnelt.

De onderwerpen

 • De theorie van de Methode Coachende Gespreksvoering
 • Welke vragen helpen écht en zetten de ander aan tot het oplossen  van zijn probleem
 • Hoe te komen tot een bondige probleemomschrijving
 • Hoe op eenvoudige wijze een inschatting te maken van iemands motivatie om iets aan zijn probleem te doen
 • Hoe iemand te ondersteunen bij het werken aan een eigen oplossing.

Werkwijze

De training is didactisch opgebouwd uit 5 levels of niveaus. In de training van twee dagdelen komen de eerste drie levels aan de orde.  Deze volstaan om in negentig procent van de gevallen mensen die ergens mee zitten naar een zelf bedachte oplossing te leiden.

Aantal deelnemers
Maximaal 9 personen.

Locatie

Trainingen zijn doorgaans in company. Jaarlijks worden ook enkele trainingen verzorgd met open inschrijving (veelal in Utrecht of Den Haag)

Duur

Vier dagdelen

Data open inschrijving (twee dagdelen)

Woensdag 28 oktober 2021 (te Utrecht)

Certificaat

De training is geaccrediteerd door Het Kwaliteitsregister Verpleging & Verzorging Nederland (V & VN) voor:  8 uur zorgvragergebonden en 8 uur professiegebonden taken.

Wat zeggen cursisten over de Methode Coachende Gespreksvoering ?

Deze training is zó goed geweest voor mijn team,  en dus ook voor de patiënten en de multidisciplinaire samenwerking. Ans Detert Oude Weme, Hoofd Intensive Care, Isala Klinieken, Zwolle

Ik heb de methode meteen toegepast en hij werkt. De gesprekken die ik nu heb, duren veel korter dan eerst omdat ik sneller to the point kom. Ik hanteer als slogan nu ‘ geen goede raad is mijn beste daad’. Ron Colaris, Afdelingsmanager verpleeghuis Vivre,  Envida, Maastricht.

Ik kijk nu heel anders naar probleemverheldering en adviezen
Sylvia Cock, docent verpleegkunde Albeda College, Rotterdam

Ik neem problemen nu niet meer naar huis.
Ans van Schoubroeck, Dialyse-verpleegkundige en vertrouwenspersoon Laurentius ziekenhuis, Roermond

Ik pas de methode elke dag op mijn werk toe, en ook vaak privé. Bij de meeste uiteenlopende gesprekken heb ik nu een houvast een kader waar ik altijd naar op zoek ben geweest. Ingrid de Jong, Verpleegkundig hoofd en manager UMCU Utrecht.

Ik ga de methode  veel toepassen, omdat het gesprek zowel voor de ander als voor mezelf nu erg overzichtelijk wordt. En vooral omdat  de methode heel effectief is. (Nathalie Pothof, casemanager Geriant, Heerhugowaard)

Dit is ECHTE hulpverlening (ondanks alles wat er op hogescholen en universiteiten wordt gedoceerd!). Deze Methode Coachende Gespreksvoering heeft heuse trekken van genialiteit. (Dr. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC ggz Altrecht, Utrecht).

Psychosociale hulpverlening heeft als doel mensen leren zichzelf te helpen. De Nederlandse coachingsmethode is bij mijn weten de enige methodiek die daar honderd procent in slaagt.  (Desiree Helmond. Casemanager mantelzorg en docent palliatieve zorg, ELK Welzijnswerk, Culemborg).

Overig 

De training de Methode Coachende Gespreksvoering die eind jaren tachtig van de vorige eeuw door Huub Buijssen werd ontwikkeld, is inmiddels door 3400 personen gevolgd. Allemaal waren ze zo enthousiast over de training dat ze in de evaluatie aangaven deze aan hun collega’s aan te raden!  Tijdens de Nursing Praktijkdagen van de afgelopen 4 jaar was de Methodiek Coachende Gespreksvoering het hoogst gewaardeerde seminar.

Zie voor meer informatie over de Methodiek Coachende Gespreksvoering ook: www.mcg.nu

Prijsinfo

Een eendaagse in company training kost  1660 euro (btw-vrij). Een en ander is excl. literatuur en reiskosten en eventuele overnachtingskosten docent. Een eendaagse training met open inschrijving kost 460 euro per persoon (all in)


Training peer support

Training Peer Support

Peer support is de eigentijdse benaming voor collegiale ondersteuning van artsen die  betrokken zijn geweest bij een ernstige fout , hevige agressie, een onterechte beschuldiging of een ander hevig incident.

De training peer support leidt een klein groepje artsen om betrokken betrokkene collega’s, indien gewenst,  een luisterend oor te bieden. Het is ook mogelijk dat aan de training ook andere disciplines, zoals verpleegkundigen, deelnemen.

 

Inhoud

Genoemde training bevat meerdere van deze elementen.

 • Wat zijn de kenmerken en oorzaken van psychotrauma en hoe verloopt normale verwerking? Welke fases zijn erin te onderscheiden?
 • Hoe support te bieden: wat wel doen, wat juist niet (inclusief bronnen van secundaire victimisatie)
 • Wanneer is er sprake van verstoorde verwerking, met name Post Traumatisch Stress Stoornis
 • Wie loopt extra risico voor gestagneerde of verstoorde verwerking
 • Wat is mijn eigen stijl van probleemhantering en verliesverwerking?
 • Vaardigheidstraining in het bieden van support
 • Grenzen en beperkingen van support, wanneer doorverwijzen?

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt een actieve inzet van de deelnemers. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur opgestuurd die ze grondig dienen te bestuderen.
Het accent in de training ligt op het oefenen van het bieden van support.  De vaardigheidsoefeningen worden ingeleid met een instructieve video waarin de diverse elementen en fases van het support worden getoond. Op deze wijze wordt het leerproces zowel gestimuleerd als versneld.

Duur

4 a 5 uur inclusief lunchpauze

Locatie

In company.

Prijsinfo

Een incompany training kost 1. 120 euro. Een en ander is exclusief literatuur en reis- en eventuele overnachtingskosten trainer.

(Deze training heeft een maximum van 9 cursisten).

Wetenswaardig

De training wordt verzorgd door Huub Buijssen.

Hij publiceerde in 2003 samen met Suzanne Buis het boek Uit de Praktijk. Indringende ervaringsverhalen van artsen en een gids voor zelfhulp en nazorg na incidenten. Het was in Nederland het eerste boek over dit thema. Naar aanleiding van het verschijnen weidde Brandpunt van de KRO op Nederland in 2014 een hele uitzending van 50 minuten aan medische missers. Voor het eerst vertelden 4 artsen over de emotionele impact die deze ervaring op hen zelf had.


Basistraining traumaopvang voor leidinggevenden

Basistraining traumaopvang voor leidinggevenden

 Inhoud

 • kenmerken van psychotrauma.
 • medewerker na een traumatische ervaring leren op te vangen
 • signaleren wanneer er sprake is van verstoorde verwerking
 • medewerker bij verstoorde verwerking door te verwijzen
 • mogelijke oorzaken van psychotrauma
 • hoe verloopt normale verwerking en welke fases zijn erin te onderscheiden?
 • wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende
 • wanneer is er sprake van verstoorde verwerking, met name Post Traumatisch Stress Stoornis
 • wie loopt extra risico voor gestagneerde of verstoorde verwerking?
 • wat is mijn eigen stijl van probleemhantering en verwerking?
 • het driegesprekkenmodel: kapstok voor het voeren van opvanggesprekken.
 • vaardigheidstraining in individuele opvanggesprekken.
 • grenzen en beperkingen van opvang, wanneer doorverwijzen?Werkwijze
 • De deelnemers krijgen van tevoren literatuur opgestuurd die ze met behulp van een ‘leeswijzer’ goed  dienen te bestuderen. Aan de hand van een opdracht zullen tijdens de training de hoofdzaken van de literatuur worden opgefrist.
 • Het accent in de training ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Leidraad hierbij is het driegesprekkenmodel.  Voordat de deelnemers zelf gaan oefenen krijgen ze telkens een dvd te zien waarin het opvanggesprek wordt gedemonstreerd. Onderzoek heeft aangetoond dat deze werkwijze (eerst zien hoe het moet en dan pas oefenen) het leerproces enorm versnelt en ze tevens de kans fors vergrot dat informatie beklijft.Duur
 • De training telt vier dagdelen. Tussen de eerste en de tweede cursusdag (van elke twee dagdelen) zit doorgaans een interval van een week. Dit biedt de deelnemers de gelegenheid om tussentijds het geleerde in de praktijk te brengen en te laten bezinken. Ook dit komt het leerproces erg ten goede, zo weten we uit onderzoek.
 • Voor instellingen die een eigen bedrijfsopvangteam hebben, kan de training voor leidinggevenden, desgewenst, ook teruggebracht worden tot twee dagdelen.

         Locatie

           De training wordt altijd in company gegeven.

Prijsinfo

Een incompany training kost 625 euro per dagdeel (exclusief literatuur en reis- en eventuele overnachtingskosten trainer). Een training van vier dagdelen kost dus 2500 euro.Opfrisdag traumaopvang voor bedrijfsopvangers

Opfriscursus traumaopvang en nazorg

(Wegens Corona-crisis zal deze training voorlopig alleen online worden verzorgd, nl via Teams van Microsoft)

Om opvanggesprekken te kunnen voeren is het noodzakelijke kennis en vaardigheden op peil te houden. Als men niet regelmatig opvanggesprekken voert, zakt kennis weg en verliest men ook het vertrouwen om nog goede nazorg te kunnen bieden.

Indien men wel regelmatig gesprekken voert, kan het gebeuren dat men hierbij op problemen of vragen stuit waar men niet op was voorbereid. Ook al zal men deze doorgaans goed het hoofd kunnen bieden, toch kan dan de vraag blijven knagen of men er goed mee is omgegaan. Ook kan het zijn dat men benieuwd is hoe andere opvangers in dergelijke situaties dan reageren.

Opvangers die in de praktijk werkzaam zijn, hebben vaak ook de behoefte om zich verder te ontwikkelen. Ze willen hun vaardigheden vergroten en hun kennis verdiepen.

Een opfrisdag is bedoeld om in al deze behoeften te voorzien.

Doelgroep:

Leden van bedrijfsopvangteam

Doelen:

Kennis en vaardigheden op peil houden voor het doen van opvanggesprekken en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Inhoud: keuze uit de volgende thema’s (maximaal 6 thema’s per opfrisbijeenkomst):

 • Opfrissen van kennis en vaardigheden opvanggesprekken.
 • Wat als meerdere medewerkers bij traumatisch incident zijn betrokken (groepsopvang?)
 • Wat is het beste moment van doorverwijzing?
 • Wat doen met ingrijpende, maar niet-traumatische gebeurtenissen?
 • Wat te doen als iemand geen professionele hulp wil, maar wel verwerkingsproblemen heeft?
 • Hoe getraumatiseerde artsen te bereiken?
 • De impact van verpleegkundige fouten?
 • Wat is de rol van opvangers bij ongewenste intimiteiten?
 • De impact van klachten of onterechte beschuldigingen?
 • Wat te doen met je geheimhoudingsplicht als je dingen hoort die niet door de beugel kunnen?
 • Pesten: impact en rol van opvangers en instelling
 • Eigen verwerkingsstijl in kaart brengen
 • Wat is de rol van leidinggevenden tav traumaopvang?
 • Waarom afleiding soms belangrijker is dan praten?
 • Dood collega en rol van opvanger
 • Implementatie van traumaopvang in instelling: problemen en antwoorden
 • Veel voorkomende vragen bij start van opvangteam
 • Traumaoppvang: the state of the art
 • Hoe slachtoffer te helpen bij verwerven van sociale steun
 • Afleiden: welke manieren zijn er?
 • Dader agreessie vergeven of niet?
 • Schuldgevoelens en hoe hier op te reageren?
 • Problemen en valkuilen tijdens opvanggesprek en hoe dan te handelen?
 • Kun je opvanggesprekken ook voeren via de telefoon?

Voorwaarden:

minimaal een half jaar ervaring als opvanger werkzaam zijn

Duur:

2 dagdelen (1 dag)

Kosten:

660 euro per dagdeel

Prijsinfo

660 euro per dagdeel voor incompany training.

Wat cursisten zeggen


‘Prima opfristraining. Alle stappen werden weer doorlopen. Geweldige meerwaarde om de training binnen de organisatie te doen met het hele opvangteam.

Inspirerend, praktische training met veel handvatten, daarom echt een aanrader.’

Nieuwe inzichten, handvatten, oefeningen, antwoorden op vragen uit de praktijk : op een ontspannen manier met elkaar kunnen leren hoe collegae op te vangen na een ingrijpende gebeurtenis. Kortom: een waardevolle en erg inspirerende trainingsdag!

Ik kijk terug op een hele fijne dag. Fijn hoe de trainster aansluit en de prettige manier waarop ze  het brengt. Heel duidelijk en verhelderend! ★★★★★

Basistraining voor bedrijfsopvangers

Basistraining voor collegiale ondersteuning of peer support

Deze training leidt een klein groepje medewerkers uit uw instelling op tot collegiale ondersteuners of peer supporters Deze vormen dan aanspreekpunt voor een ieder die te maken krijgt met een overweldigende ervaring. Ze leren ook om basiskennis en vaardigheden te verspreiden binnen de instelling.

Inhoud

Genoemde trainingen bevatten meerdere van deze elementen.

   • Wat zijn de kenmerken en oorzaken van psychotrauma en hoe verloopt normale verwerking? Welke fases zijn erin te onderscheiden?
   • Waarom getraumatiseerde medewerker niet altijd vraagt om steun en waarom collega’s niet altijd steunen.
   • Hoe te steunen: wat wel doen, wat juist niet (inclusief bronnen van secundaire victimisatie)
   • Wanneer is er sprake van verstoorde verwerking, met name Post Traumatisch Stress Stoornis
   • Wie loopt extra risico voor gestagneerde of verstoorde verwerking
   • Wat is mijn eigen stijl van probleemhantering en verliesverwerking?
   • Vaardigheidstraining in individuele opvanggesprekken.
   • Grenzen en beperkingen van opvang, wanneer doorverwijzen?

Vast onderdelen voor de training zijn verder:

   • Training voorlichting aan medewerkers over het wat, waarom en hoe van collegiale ondersteuning/peer support.
   • Training voorlichting aan medewerkers: basale kennis en vaardigheden collegiale ondersteuning binnen teams.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt een actieve inzet van de deelnemers. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur opgestuurd die ze grondig dienen te bestuderen.
Het accent in de training ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Hiervoor ruimen we dan ook veel tijd in. De vaardigheidsoefeningen worden ingeleid met een instructieve video waarin de diverse elementen en fases van het opvanggesprek worden getoond. Op deze wijze wordt het leerproces zowel gestimuleerd als versneld.
Tussen twee bijeenkomsten krijgen deelnemers gerichte toepassingsopdrachten, zodat onderwezen vaardigheden ook op de lange termijn beklijven.

Duur

Zes dagdelen.

Locatie

In verband met corona-crisis mogelijk online (via Teams van Microsoft). We streven echter naar live trainingen.

Data

Data trainingen bedrijfsopvang (zes dagdelen) met open inschrijving:

   • 16 en 23 januari en 6 februari 2023 te Driebergen (volgeboekt)
   • 6, 13 en 27 maart 2023 te Driebergen
   • 8,15 en 22 mei 2023 te Driebergen
   • 11, 18 september en 2 oktober 2023 te Driebergen
   • 30 oktober, 6 en 20 november 2023 te Driebergen
   • 4, 11 en 18 december 2023 te Driebergen

Prijsinfo

Een incompany training kost 720 euro per dagdeel (exclusief literatuur en reis- en eventuele overnachtingskosten trainer). Een 3-daagse in company training kost daarom 4320 euro. Vanwege CRKBO erkenning is training vrijgesteld van BTW. Een 3-daagse training met open inschrijving kost 919 euro per persoon. (Ook deze training heeft een maximum van 9 cursisten ).

Wat cursisten zeggen


Het driegesprekkenmodel was heel behulpzaam. Ik heb niet alleen genoten maar ook heel veel geleerd van de training traumaopvang.  Bedankt!

Goede combinatie van vaardigheden intrainen en theoretische onderbouwing. Fijne trainer, vakvrouw, respectvol en sluit goed aan bij  niveau van groep.

Onze 40 opvangers waren ongelooflijk enthousiast over jullie basistraining een jaar geleden en ook weer recent over jullie opfristrainingen. Voor onze achterban van 10,000 collega’ s hebben wij een zeer goede naam gekregen. Dit hebben wij bereikt door jullie deskundige training. Heel erg bedankt! ‘

Zéér leerzaam. En uitnodigend, veilig en leerzaam. Bedankt!

Ik vond de training ontzettend leerzaam en zinvol. Het heeft een grote meerwaarde in mijn werk. Om het goed te kunnen toepassen lijkt het belangrijk om veel ervaring op te doen met het gespreksmodel, maar daarnaast ben ik ook erg blij met de jaarlijkse scholing die wij zullen krijgen om het gespreksmodel te borgen.

”De training werd op een hele prettige interactieve manier gegeven. ”

Ik vond het een fijne training die naast informatie ook veel ruimte gaf om één en ander praktisch te oefenen met elkaar. Persoonlijk aandacht was ook ★★★★★ !

De cursus geeft je een helder inzicht in trauma opvang en hoe dit op professionele en integere wijze in de praktijk toe te passen. Dank je wel voor de leerzame cursus! TOP..

De vakkundige en rust hoe je de leerstof geeft. Ik heb daardoor veel geleerd. De training paste helemaal bij mijn persoon.

‘Dit was de beste training die we ooit hebben gehad’.

‘Buijssen verstaat de kunst om in kort bestek precies aan te geven hoe problemen kunnen ontstaan en welke verplichtingen een zichzelf respecterende zorginstelling heeft om mogelijkheden van preventie en opvang te realiseren’