ALGEMENE VOORWAARDEN

Buijssen Training en Educatie houdt zich zowel aan de algemene voorwaarden consument.

KLACHTENREGELING

Buijssen Training en Educatie is er alles aan gelegen dat  u tevreden bent over haar diensten en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze trainingen en dienstverlening.
Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Meestal is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

Als u een klacht hebt, bespreekt u dit in eerste instantie met de docent/trainer. Dat zal ofwel mevrouw Anja Buijssen-Vermelis zijn ofwel  Huub Buijssen. Hij/zij zal dan proberen met u tot een oplossing te komen.  Als dat niet lukt, kunt u schriftelijk een klacht indienen (email of post) met daarop de volgende gegevens:
-datum;
-naam klant;
-telefoonnummer;
-omschrijving klacht.

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen we u per mail binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens nemen we binnen vier weken contact met u op. We zullen dan een mediator zoeken waar we beiden vertrouwen in hebben. Uiteraard houden we ons aan de uitkomsten van de mediation.

Als u liever geen mediation wilt, kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommisie van uw eigen instelling. De uitkomst van deze klachtencommissie is voor ons bindend.

De derde optie is dat u zich wendt  tot de geschillenc0mmisie (https://www.degeschillencommissie.nl) als onafhankelijke derde.

Als er om welke reden dan ook langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen vier weken na melding van de klacht hiervan in kennis gesteld. Het uitstel wordt hierbij toegelicht. Ook krijgt u dan een indicatie van de termijn waarop het onderzoek is afgerond en de klacht verder in behandeling wordt genomen en afgerond.

Uiteraard zal uw klacht steeds vertrouwelijk worden behandeld.  Uw klacht en de wijze van afhandeling zullen door ons worden geregistreerd en door ons gedurende twee jaar worden bewaard

 

PRIVACY  i.v.m. AVG wet

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door ons,  Buijssen Training en Educatie. Huub Buijssen is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Buijssen Training en Educatie zijn Huub Buijssen en zijn partner/trainer Anja Buijssen-Vermelis de enigen die met uw gegevens omgaan en ze verwerken, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken. Huub Buijssen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, of email, telefoon en via het evaluatieformulier van de training. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (met name Linkedin)

Persoonsgegevens
Huub Buijssen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (voor – en achternaam)
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Training die men bij ons heeft gevolgd.

Doeleinden
Huub Buijssen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte training, dienstverlening en hulpverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;

* Het verzenden van onze Nieuwsbrief;

• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerd aanbod;

Buijssen Training en Educatie kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Buijssen Training en Educatie hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van zijn dienstverlening;
• De bescherming van zijn financiële belangen;
• De verbetering van zijn diensten;
• Beveiliging en het beheer van zijn systemen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Buijssen Training en Educatie zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Buijssen Training en Educatie passende beveiligingsmaatregelen genomen: het is de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één password beveiligd.
Backups worden gemaakt op een externe harde schijf in een fysieke gesloten dossierkast; ook die is alleen toegankelijk voor Buijssen Training en Educatie

Profilering
Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Uw rechten
U heeft het recht om Buijssen Taining en Educatie een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Buijssen Training en Educatie.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buijssen Training en Educatie laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inzage, wijzigingen, verwijdering, klachten, geen prijs stellen op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met de Buijssen Training en Educatie opnemen via huub@buijssen.com. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit via hetzelfde emailadres aangeven. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Buijssen Training en Educatie. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via info@buijssen.com. Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die cursisten tijdens trainingen geven wordt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die men ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder expliciete toestemming.

Aan het begin van de training zullen we dat ook steeds aangeven. We vragen ook aan de andere cursisten om informatie die ze van medecursisten horen, vertrouwelijk te behandelen ( ‘binnen de groep te houden’). Tevens vragen we ook om geen informatie te delen die men liever voor zich wil houden.

Copyright en eigendomsrecht cursusmaterialen

Zowel het copyright als het eigendomsrecht op de door het Buijssen Training en Educatie uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Buijssen Training en Educatie. Het trainingsmateriaal mag daarom uitsluitend binnen de afnemende instelling gebruikt worden.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 20 – 2 2023