Omgaan met kritiek van de familie en …hoe deze te voorkomen

Omgaan met kritiek van de familie (en patiënten)

en …hoe deze te voorkomen

 

Familieleden en patiënten worden steeds mondiger en gaan steeds hogere eisen stellen aan de zorg. Hoe u ook u best doet, onvermijdelijk zult u af en toe met kritiek te maken krijgen. In deze training leert u op een klantvriendelijke manier op kritiek te reageren en deze om te buigen naar coöperatief gedrag.

Resultaat

Na deze cursus kunt u adequaat reageren op kritiek. U loopt er niet meer voor weg, maar gaat op een positieve manier de confrontatie aan. Bovendien:

 • beheerst u diverse strategieën waarmee u de familie of de patiënt kunt kalmeren en escalatie kunt voorkomen
 • bent u in staat om de ander ook naar uw kant van het verhaal te laten luisteren en meer begrip en waardering te laten krijgen voor uw inzet en inspanningen
 • weet u hoe u de omslag kunt maken van ‘tegenstander’ tot partner-in-de-zorg.
 • weet u wat u als instelling kunt doen om kritiek te gebruiken om de kwaliteit van uw zorg te verbeteren.

Voor wie?

U krijgt in uw werk te maken met kritiek van familie en/of patiënten.

U wilt beter leren begrijpen hoe kritiek en onvrede ontstaat

U wilt minder tijd en energie kwijt zijn met het afhandelen van klachten en kritiek.

U wilt dat familie en patiënt tevreden is over uw zorg en in plaats van af te geven op uw instelling er juist reclame voor maakt.

De onderwerpen

– een korte, eenvoudige theorie over het ontstaan van kritiek (o.a. waarom achter kritiek altijd verlangens schuil gaan).

– het herkennen van verschillende stadia van agressie (en waarom adequaat omgaan met kritiek in 95 procent van de gevallen schelden, dreigen, klachten en agressie kan voorkomen)

– drie zachte en effectieve strategieën voor omgaan met kritiek (cq ombuigen van) kritiek

– het leren omgaan met schreeuwen, schelden en dreigen (leren uw grenzen aan te geven en dergelijk gedrag te stoppen)

.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt van u een actieve inzet. U krijgt literatuur opgestuurd die u vooraf dient te bestuderen. Het accent in de training ligt op het oefenen van vaardigheden, met name het oefenen van gesprekken met de familie. U leert door een combinatie van aansprekende korte praktijk video’s (van kritische familie en patiënten) en eigen praktijkvoorbeelden.

Duur

De training bestaat uit 2 dagdelen van telkens 2 uur en 15 minuten. Tussen dagdeel 1 en 2 zit tenminste 3 weken.

Op een cursusdag zijn er aansluitend 3 trainingsgroepen.

Groepsgrootte

Maximaal 8 personen. Op een cursusdag worden kunnen dus (maximaal) 24 personen worden getraind.

Locatie 

Trainingen zijn alleen in company.

Prijsinfo

Een in company training kost 650 euro per dagdeel, exclusief cursusmateriaal en reiskosten trainer en eventuele overnachtingskosten.

Combineren met e-learning mogelijk

Voor een maximaal effect combineert u de life training met onze e-learning. We hebben als enige aanbieder aparte e-learning ontwikkeld voor:

 • thuiszorg
 • ziekenhuismedewerkers
 • ouderenzorg
 • verstandelijk gehandicaptenzorg
 • GGZ
 • Jeugdzorg

Deze zes verschillende e-learning modules hebben dus eigen voorbeelden en video’s en ook eigen toetsvragen.

Zie ook: www.elearningomgaanmetagressie.nl

Omgaan met kritiek en agressie

Hebt u op uw werk wel eens te maken met lastig of agressief gedrag? En wilt u hier (nóg) beter mee om gaan? Deze cursus leert u ‘zachte’ strategieën waarvan keihard is aangetoond dat deze u helpen om agressief gedrag te voorkomen of om te buigen naar coöperatief gedrag.

Resultaat

Na deze cursus kunt u adequaat reageren op onterechte verwijten of kritiek, scheldpartijen en bedreigingen. U voelt zich niet (meer) onthand, maar gaat op een positieve manier juist de confrontatie aan. Daarnaast:

 • kent u de fases van agressie en kent de signalen of gedragingen die bij elke fase horen
 • weet u welk gedrag u in welke fase het beste kunt vertonen
 • bent u in staat escalatie van agressie te voorkomen
 • kunt u tegenwerkend en agressief gedrag ombuigen naar coöperatief gedrag

Voor wie?

U hebt een klantgerichte functie, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, bij de overheid of het openbaar vervoer. U kunt in uw werk te maken krijgen met lastig of agressief gedrag. U wilt weten waarom uw gedrag of dat van uw medewerkers soms weerstand of verzet oproept. U wilt agressief gedrag leren begrenzen of ombuigen naar coöperatief gedrag.

Inhoud

Deze opleiding geeft u inzicht in agressief gedrag én hoe u daarop het beste kunt reageren. U leert daarbij een aantal ‘zachte’ communicatieve strategieën waarmee u (dreigend) agressief gedrag om kunt buigen naar coöperatief gedrag. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van agressie en het voorkomen van escalaties. Fysieke verdedigingstechnieken maken geen deel uit van de training.

De onderwerpen

 • een korte, eenvoudige theorie over het ontstaan van conflicten en agressie
 • het herkennen van verschillende soorten agressie
 • vijf zachte en effectieve strategieën voor omgaan met kritiek
 • effectieve strategieën bij schreeuwen, schelden en dreigen.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt van u een actieve inzet. U krijgt literatuur opgestuurd die u vooraf dient te bestuderen. Het accent in de training ligt op het oefenen van vaardigheden, met name het oefenen van gesprekken met een klant/ patiënt die boos dreigt te worden of het reeds is.

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen van telkens 2 dagen. Ook een training van 2 dagdelen is mogelijk, maar dan maakt u alleen met de basisvaardigheden kennis en vindt geen terugkoppeling plaats met de praktijk (wat voor blijvend effect wel nodig is). In de training van vier dagdelen is ook meer ruimte voor maatregelen en beleid waarmee u als instelling het risico op agressie verkleint.

Prijsinfo

Een in company training kost € 625,-. per dagdeel (exclusief literatuur en reiskosten en eventuele overnachtingkosten docent).

Probleemgedrag verminderen

Op elke psychogeriatrische afdeling komt regelmatig agressie en ander probleem gedrag voor. Buijssen Training en Educatie heeft een praktische, uit negen heldere stappen bestaande methodiek ontwikkeld waarmee probleemgedrag met meer dan de helft kan worden gereduceerd. De methodiek stelt hulpverleners in staat om oorzaken van probleemgedrag te achterhalen en werkbare oplossingen te bedenken waarbij tevens medicijngebruik (met name sedativa) ook wordt verminderd.

Doelgroep

Medewerkers van psychogeriatrische verpleeghuizen

Doelstelling
Vaardigheden eigen maken om op methodische wijze probleemgedrag van bewoners te bespreken waarmee lastig gedrag fors kan worden gereduceerd.

Inhoud 
– Theorie van het stappenplan.
– Hoe het stappenplan toe te passen.
– Valkuilen in toepassing.

Werkwijze 
De training bestaat uit een mix van kennis en vaardigheidstraining. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur die ze dienen te bestuderen. Tijdens de training wordt deze kort opgefrist. Het hoofdaccent ligt op het oefenen van het stappenplan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf casussen inbrengen.

Duur 
Twee dagdelen (met interval van tenminste drie weken tussen dagdeel 1 en 2)

Locatie 
De training wordt alleen in company aangeboden.

Prijsinfo

De training kost 1300 euro, exclusief literatuur cursisten en eventuele overnachtingskosten docent. (De training is vrijgesteld van BTW).

Voorwaarde is dat er twee trainingsgroepen op 1 dag plaats vinden: een in de ochtend en een andere in de middag.

Overig

Voor de effectiviteit van de training:  Zie tijdschrift Denkbeeld van augustus 2008 waarin een evaluatiestudie wordt beschreven met een stappenplan dat geïnspireerd is op de ons ontwikkelde methodiek.

Methodiek Coachende Gespreksvoering

‘Andermans problemen oplossen is kinderspel’ (Blaise Pascal).

‘Je kunt een medemens geen raad geven’ (Sandor Marai)

‘Je kunt een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.” (Galileo Galilei)

Neem je problemen je van medewerkers of patiënten wel eens mee naar huis? Worden je oplossingen en adviezen vaker niet dan wel opgevolgd? Wil je sneller tot de kern doordringen van wat iemand dwars zit? De essentie van De Methodiek Coachende Gespreksvoering is dat je iemand die ergens mee zit stapsgewijs naar een door hem zelf bedachte oplossing leidt. Een oplossing die bovendien praktisch uitvoerbaar is.

Resultaat

Na deze cursus ben je in staat om  de Methodiek Coachende Gespreksvoering toe te passen en effectiever mensen helpen.  Daarnaast heb je geleerd:

 • hoe het komt dat (ongevraagde) adviezen meestal niet worden opgevolgd
 • het probleem door de ogen van de ander te zien
 • adequater een juiste diagnose te stellen
 • sneller ‘to the point’ te komen
 • een helpend gesprek te voeren in (minder dan) de helft van de tijd die het u nu kost.

Voor wie?

 • Je hebt een functie waarin anderen (zoals klanten, medewerkers, patiënten, leerlingen) je regelmatig hun problemen en sores voorleggen
 • je wilt je een gespreksmethodiek eigen maken die je houvast biedt in uiteenlopende situaties: bij leiding geven, coaching, consultatie, counseling, conflicten, verzuimgesprek, supervisie, intervisie, het doen van een intake, hulpverlening
 • Je bent een voorstander van empowerment en coaching en zoekt een gesprekstechniek die hier handen en voeten aan geeft.

Inhoud

In de training leer je aan de hand van herkenbare problemen de Methodiek Coachende Gespreksvoering  je eigen te maken. Daarnaast is er ruimte om eigen problemen in te brengen.  Voordat je een gesprek oefent, krijg je een demonstratie-dvd te zien waarin een gesprek wordt voorgedaan. Uit onderzoek blijkt dat ‘afkijken’ het leerproces erg versnelt.

De onderwerpen

 • – De theorie van de Methodiek Coachende Gespreksvoering
 • – Welke vragen helpen écht en zetten de ander aan tot het oplossen  van      zijn probleem
 • – Leren het probleem te zien door de ogen van de ander
 • – Hoe het probleem kort en bondig te formuleren
 • – Hoe te komen tot een oplossing waar probleemhouder in gelooft en achter staat
 • – Hoe iemand te ondersteunen bij het werken aan een eigen oplossing.

Werkwijze

De training is didactisch opgebouwd uit 7 levels of niveaus. In de training van vier dagdelen komen de eerste drie levels aan de orde.  Deze volstaan om in negentig procent van de gevallen mensen die ergens mee zitten naar een zelf bedachte oplossing te leiden.

Aantal deelnemers
Maximaal 9 personen.

Locatie

Trainingen zijn doorgaans in company. Jaarlijks worden ook enkele trainingen verzorgd met open inschrijving (veelal in Utrecht of Den Haag)

Duur

Vier dagdelen

Data open inschrijving (vier dagdelen)

Donderdag 14 en donderdag 21 september  2017 (te Utrecht)

Certificaat

De training is geaccrediteerd door Het Kwaliteitsregister Verpleging & Verzorging Nederland (V & VN) voor:  8 uur zorgvragergebonden en 8 uur professiegebonden taken. De training is tevens geaccrediteerd door de BAMW (beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers) voor drie registerpunten. Verpleegkundigen en maatschappelijk werkers ontvangen na afloop van de training ontvangt een bewijs van deelname.

Wat zeggen cursisten over de Methodiek Coachende Gespreksvoering ?

Deze training is zó goed geweest voor mijn team,  en dus ook voor de patiënten en de multidisciplinaire samenwerking. Ans Detert Oude Weme, Hoofd Intensive Care, Isala Klinieken, Zwolle

Ik heb de methode meteen toegepast en hij werkt. De gesprekken die ik nu heb, duren veel korter dan eerst omdat ik sneller to the point kom. Ik hanteer als slogan nu ‘ geen goede raad is mijn beste daad’. Ron Colaris, Afdelingsmanager verpleeghuis Vivre,  Envida Maastricht.

Ik kijk nu heel anders naar probleemverheldering en adviezen
Sylvia Cock, docent verpleegkunde Albeda College Rotterdam

Ik neem problemen nu niet meer naar huis.
Ans van Schoubroeck, Dialyse-verpleegkundige en vertrouwenspersoon Laurentius ziekenhuis Roermond

Ik pas de methode elke dag op mijn werk toe, en ook vaak privé. Bij de meeste uiteenlopende gesprekken heb ik nu een houvast een kader waar ik altijd naar op zoek ben geweest. Ingrid de Jong, Verpleegkundig hoofd en manager UMCU Utrecht.

Ik ga de methode  veel toepassen, omdat het gesprek zowel voor de ander als voor mezelf nu erg overzichtelijk wordt. En vooral omdat  de methode heel effectief is. (Nathalie Pothof, casemanager Geriant)

Dit is ECHTE hulpverlening (ondanks alles wat er op hogescholen en universiteiten wordt gedoceerd!). Deze Methodiek Coachende Gespreksvoering heeft heuse trekken van genialiteit. (Dr. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC ggz Altrecht).

Psychosociale hulpverlening heeft als doel mensen leren zichzelf te helpen. De Nederlandse coachingsmethode is bij mijn weten de enige methodiek die daar honderd procent in slaagt.  (Desiree Helmond. Casemanager mantelzorg en docent palliatieve zorg, ELK Welzijnswerk Culemborg).

Overig 

De training de Methodiek Coachende Gespreksvoering die eind jaren tachtig van de vorige eeuw door Huub Buijssen werd ontwikkeld, is inmiddels door 3400 personen gevolgd. Allemaal waren ze zo enthousiast over de training dat ze in de evaluatie aangaven deze aan hun collega’s aan te raden!  Tijdens de Nursing Praktijkdagen van de afgelopen 4 jaar was de Methodiek Coachende Gespreksvoering het hoogst gewaardeerde seminar.

Zie voor meer informatie over de Methodiek Coachende Gespreksvoering ook: www.mcg.nu

Prijsinfo

Een tweedaagse in company training kost 2860 euro (btw-vrij). Een en ander is excl. literatuur en reiskosten en eventuele overnachtingskosten docent. Een tweedaagse training met open inschrijving kost 620 euro per persoon (all in)

Intervisie Methode Incidenten ofwel IMI

Minder burn-out door werkoverleg incidenten

Werkers in de zorg en in de welzijnssector kunnen tijdens de uitoefening van hun beroep geconfronteerd worden met een traumatische ervaring, dit wil zeggen een gebeurtenis die extreme angst, machteloosheid en afschuw oproept. Gelukkig zijn deze ervaringen vrij uitzonderlijk. Veel vaker maken werkers lichte en matige incidenten mee, dit wil zeggen voorvallen die nare gevoelens zoals verdriet en verslagenheid’ veroorzaken maar niet zo heftig zijn dat ze het leven acuut ontwrichten. Wanneer echter aan deze incidenten geen aandacht wordt besteed, bestaat het gevaar dat medewerkers emotioneel `vollopen` en ze een burn-out ontwikkelen. De arbo-wet verplicht organisaties daarom incidenten structureel binnen teams te bespreken.

Enkele vragen

 • Hebt u wel eens een emotionele ervaring gehad waar u vol van zat en verteld aan collega’s?
 • Ook wel eens meegemaakt dat u dan van alle kanten adviezen kreeg?
 • Zo ja, hoe was dat?
 • Zou u dit liever anders willen (bijv. dat men zich eerst in uw situatie verplaatst)?
 • Stel u hebt een probleem en u moet kiezen tussen begrip óf een oplossing – dus een goede oplossing maar zonder begrip -, wat kiest u dan?
 • Als u met een probleem zit, wat vindt u het prettigste: een oplossing krijgen of deze zelf bedenken?

Wat zou u van een gespreksmethode vinden die al deze zaken in zich verenigt:

 1. Geen ongevraagde adviezen
 2. Primair begrip
 3. Zelf oplossingen mogen bedenken

Welnu, deze methode bestaat: de IMI.

Wat is de IMI?

De IMI staat voor intervisie methode incidenten. Het is een vorm van gestructureerd werkoverleg die in het bijzonder geschikt is voor het bespreken van lichte en matige incidenten. Het doel van de IMI is drieledig: structureel aandacht schenken aan lichte en matige incidenten op het werk (erkenning en herkenning), het voorkomen van opeenstapeling van incidenten (psychohygiëne), en het formuleren van beleid en het nemen van praktische maatregelen om incidenten in de toekomst te voorkomen (preventie).

De IMI ‘verbiedt’ het geven van ongevraagde adviezen, ‘dwingt’ de anderen zich te verplaatsen in de situatie van de ander, stelt de betrokkene in staat zijn eigen situatie beter te begrijpen en biedt alle betrokkenen perspectief doordat ze – in de meeste gevallen – uiteindelijk ook naar een oplossing voert.

IMI niet te verwarren met de incidentmethode

De IMI lijkt in sommige opzichten op de zogenaamde incidentmethode maar onderscheidt zich hiervan op beslissende punten. Essentiële verschillen zijn:

 • Binnen de IMI zijn de diverse fases of stappen van het overleg duidelijk afgebakend: iedereen weet precies wanneer een stap kan worden afgerond en naar een volgende kan worden overgegaan.(Bij de incidentmethode is dit vaak onduidelijk)
 • De diverse stappen kennen steeds bepaalde verplichte of vaste – veel inzicht gevende – vragen
 • Het geven van ongevraagde adviezen is bij de IMI niet toegestaan
 • Een wezenlijke (en zelfs de belangrijkste) stap van de IMI is een kernachtige probleem- of incidentomschrijving
 • Deze omschrijving dient aan bepaalde, wel omschreven eisen te voldoen
 • Na de korte probleem- of incidentomschrijving wordt alttijd (kort) stil gestaan bij iemands gevoelens
 • Degene die het incident of probleem inbrengt, mag en kan zelf in de meeste gevallen de oplossing bepalen. Slechts wanneer hij er niet uitkomt, mogen de anderen oplossingen aanreiken. (Slechts in 1 op de 10 gevallen blijkt dit nog nodig te zijn)
 • De IMI heeft een aantal specifieke vragen die ervoor zorgen dat degene het probleem inbrengt, zijn oplossing ook daadwerkelijk zelf kán bedenken
 • Daarnaast heeft de IMI specifieke vragen die gericht zijn op de praktische uitvoering van de oplossing

Kort samengevat, in vergelijking met de incidentmethode, biedt de IMI meer structuur en houvast, zorgt het voor alle betrokkenen tot meer begrip en is de kans op een adequate en werkbare oplossing groter.

Waarom de IMI?

De kracht van de door Huub Buijssen ontwikkelde IMI is dat deze degene die het incident inbrengt, zelf een oplossing laat bedenken om herhaling te voorkomen. Deze intervisiemethode draagt daarom bij tot empowerment. Een ander sterk punt van de IMI is dat deze behalve als debriefingsinstrument voor ingrijpende gebeurtenissen ook gebruikt kan worden voor andere problemen in de zorg, bijvoorbeeld voor het bespreken van moeilijkheden in de omgang met een bepaalde patiënt of bewoner. Ook als niemand van het team in de voorbije periode een incident heeft meegemaakt, kan de intervisie doorgaan doordat dan een cliënt of patiënt situatie ingebracht kan worden.

De IMI wordt dan ook aanbevolen door de Sectorfondsen Zorg en Welzijn (in onder andere het werkpakket agressie van de verstandelijk gehandicaptenzorg en in het Groene boekje van Welzijn).

Trainingsaanbod

Buijssen Training en Educatie verzorgt trainingen in het aanleren van de IMI. De training reikt leert medewerkers stapsgewijs kennis en vaardigheden aan om zich de IMI eigen te maken.

Inhoud

In de training komt aan de orde:

 • De acht stappen van de IMI
 • De kunst van het stellen van (de juiste) vragen
 • Leren het probleem te zien door de ogen van de ander
 • Hoe vragen naar gevoelens?
 • Hoe te reageren op gevoelens?
 • Randvoorwaarden voor het doen slagen van de IMI
 • Vaardigheidstraining in het leiden van IMI

Werkwijze

De training is gebaseerd op het principe van ervaringsleren, en vraagt een actieve inzet van de deelnemers. De deelnemers krijgen van te voren literatuur opgestuurd die ze goed dienen te bestuderen. Het accent in de training ligt op het oefenen van gesprekstechnieken die nodig zijn om de IMI toe te kunnen passen. Tussen de trainingsbijeenkomsten in krijgen deelnemers gerichte toepassingsopdrachten die ertoe bijdragen dat het geleerde ook op de lange termijn beklijft.

Duur

De training bestaat uit vier dagdelen van telkens 2 dagdelen op één cursusdag .

Locatie

Utrecht (voor trainingen met open inschrijving).

Data

 • 14 en 21 september 2017 te Utrecht

Prijsinfo

Een tweedaagse In-company training kost €2460,- (btw-vrij), exclusief literatuur en reis- en eventuele overnachtingskosten trainer. Bij trainingen met open inschrijving (tweedaagse) zijn de kosten €620 per persoon, all in.

Basistraining traumaopvang voor leidinggevenden

Basistraining traumaopvang voor leidinggevenden

 Inhoud

 • kenmerken van psychotrauma.
 • medewerker na een traumatische ervaring leren op te vangen
 • signaleren wanneer er sprake is van verstoorde verwerking
 • medewerker bij verstoorde verwerking door te verwijzen
 • mogelijke oorzaken van psychotrauma
 • hoe verloopt normale verwerking en welke fases zijn erin te onderscheiden?
 • wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende
 • wanneer is er sprake van verstoorde verwerking, met name Post Traumatisch Stress Stoornis
 • wie loopt extra risico voor gestagneerde of verstoorde verwerking?
 • wat is mijn eigen stijl van probleemhantering en verwerking?
 • het driegesprekkenmodel: kapstok voor het voeren van opvanggesprekken.
 • vaardigheidstraining in individuele opvanggesprekken.
 • grenzen en beperkingen van opvang, wanneer doorverwijzen?Werkwijze
 • De deelnemers krijgen van tevoren literatuur opgestuurd die ze met behulp van een ‘leeswijzer’ goed  dienen te bestuderen. Aan de hand van een opdracht zullen tijdens de training de hoofdzaken van de literatuur worden opgefrist.
 • Het accent in de training ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Leidraad hierbij is het driegesprekkenmodel.  Voordat de deelnemers zelf gaan oefenen krijgen ze telkens een dvd te zien waarin het opvanggesprek wordt gedemonstreerd. Onderzoek heeft aangetoond dat deze werkwijze (eerst zien hoe het moet en dan pas oefenen) het leerproces enorm versnelt en ze tevens de kans fors vergrot dat informatie beklijft.Duur
 • De training telt vier dagdelen. Tussen de eerste en de tweede cursusdag (van elke twee dagdelen) zit doorgaans een interval van een week. Dit biedt de deelnemers de gelegenheid om tussentijds het geleerde in de praktijk te brengen en te laten bezinken. Ook dit komt het leerproces erg ten goede, zo weten we uit onderzoek.
 • Voor instellingen die een eigen bedrijfsopvangteam hebben, kan de training voor leidinggevenden, desgewenst, ook teruggebracht worden tot twee dagdelen.

         Locatie

           De training wordt altijd in company gegeven.

Prijsinfo

Een incompany training kost 625 euro per dagdeel (exclusief literatuur en reis- en eventuele overnachtingskosten trainer). Een training van vier dagdelen kost dus 2500 euro.


Opfrisdag traumaopvang voor bedrijfsopvangers

Om de voor het voeren van opvanggesprekken noodzakelijke kennis en vaardigheden op peil te houden, dient men aan onderhoud te doen. Als men niet regelmatig opvanggesprekken voert, zakt kennis weg en verliest men ook het vertrouwen om nog goede nazorg te kunnen bieden.
Indien men wel regelmatig gesprekken voert, kan het gebeuren dat men hierbij op problemen of vragen stuit waar men niet op was voorbereid. Ook al zal men deze doorgaans goed het hoofd te kunnen bieden, toch kan dan de vraag blijven knagen of men er goed mee is omgegaan. Ook kan het zijn dat men benieuwd is hoe andere opvangers in dergelijke situaties dan reageren.
Opvangers die in de praktijk werkzaam zijn, hebben vaak ook de behoefte om zich verder te ontwikkelen. Ze willen hun vaardigheden vergroten en hun kennis verdiepen.

Een opfrisdag is bedoeld om in al deze behoeften te voorzien.

Doelgroep:
Leden van bedrijfsopvangteam

Doelen:
Kennis en vaardigheden op peil houden voor het doen van opvanggesprekken en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Inhoud: keuze uit de volgende thema’s (maximaal 6 thema’s per opfrisbijeenkomst):

– Opfrissen van kennis en vaardigheden opvanggesprekken.

– wat als meerdere medewerkers bij traumatisch incident zijn betrokken (groepsopvang?)

– Wat is het beste moment van doorverwijzing?

– wat doen met ingrijpende, maar niet-traumatische gebeurtenissen?

– Wat te doen als iemand geen professionele hulp wil, maar wel verwerkingsproblemen heeft?

– Hoe getraumatiseerde artsen te bereiken?

– De impact van verpleegkundige fouten?

– Wat is de rol van opvangers bij ongewenste intimiteiten?

– De impact van klachten of onterechte beschuldigingen?

– Wat te doen met je geheimhoudingsplicht als je dingen hoort die niet door de beugel kunnen?

– Pesten: impact en rol van opvangers en instelling

– Eigen verwerkingsstijl in kaart brengen

– Wat is de rol van leidinggevenden tav traumaopvang?

– Waarom afleiding soms belangrijker is dan praten?

– Dood collega en rol van opvanger

– Implementatie van traumaopvang in instelling: problemen en antwoorden

– Veel voorkomende vragen bij start van opvangteam

– Traumaoppvang: the state of the art

– Hoe slachtoffer te helpen bij verwerven van sociale steun

– Afleiden: welke manieren zijn er?

– Dader agreessie vergeven of niet?

– Schuldgevoelens en hoe hier op te reageren?

– Problemen en valkuilen tijdens opvanggesprek en hoe dan te handelen?

– Kun je opvanggesprekken ook voeren via de telefoon?

Voorwaarden: minimaal een half jaar ervaring als opvanger werkzaam zijn

Duur: 2 dagdelen (1 dag)

Kosten: 660 euro per dagdeel voor in company training

Prijsinfo

660 euro per dagdeel voor incompany training.

Basistraining voor bedrijfsopvangers

Basistraining voor bedrijfsopvangers.

Deze training leidt een klein groepje medewerkers uit uw instelling op tot bedrijfsopvangers. Deze vormen dan aanspreekpunt voor een ieder die te maken krijgt met een traumatische ervaring. Ze leren ook om basiskennis en vaardigheden te verspreiden binnen de instelling.

Inhoud

Genoemde trainingen bevatten meerdere van deze elementen.

   • Wat zijn de kenmerken en oorzaken van psychotrauma en hoe verloopt normale verwerking? Welke fases zijn erin te onderscheiden?
   • Waarom getraumatiseerde medewerker niet altijd vraagt om steun en waarom collega’s niet altijd steunen.
   • Hoe te steunen: wat wel doen, wat juist niet (inclusief bronnen van secundaire victimisatie)
   • Wanneer is er sprake van verstoorde verwerking, met name Post Traumatisch Stress Stoornis
   • Wie loopt extra risico voor gestagneerde of verstoorde verwerking
   • Wat is mijn eigen stijl van probleemhantering en verliesverwerking?
   • Vaardigheidstraining in individuele opvanggesprekken.
   • Grenzen en beperkingen van opvang, wanneer doorverwijzen?

Vast onderdelen voor de training bedrijfsopvang zijn verder:

   • Training voorlichting aan medewerkers over het wat en waarom van bedrijfsopvang plus over de werkwijze van bedrijfsopvang.
   • Training voorlichting aan medewerkers: basale kennis en vaardigheden traumaopvang binnen teams.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt een actieve inzet van de deelnemers. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur opgestuurd die ze grondig dienen te bestuderen.
Het accent in de training ligt op het oefenen van opvanggesprekken. Hiervoor ruimen we dan ook veel tijd in. De vaardigheidsoefeningen worden ingeleid met een instructieve video waarin de diverse elementen en fases van het opvanggesprek worden getoond. Op deze wijze wordt het leerproces zowel gestimuleerd als versneld.
Tussen twee bijeenkomsten krijgen deelnemers gerichte toepassingsopdrachten, zodat onderwezen vaardigheden ook op de lange termijn beklijven.

Duur

Zes dagdelen.

Locatie

Trainingen zijn doorgaans in company, echter voor bedrijfsopvangers worden jaarlijks ook enkele trainingen verzorgd met open inschrijving (veelal in Utrecht).

Data

Data trainingen bedrijfsopvang (zes dagdelen) met open inschrijving:

   • 11, 18 september en 2 oktober  te Utrecht
   • 30 oktober, 6 november, 20 november in Utrecht
   • 27 november, 4 december en 18 december  te Utrecht

Prijsinfo

Een incompany training kost 675 euro per dagdeel (exclusief literatuur en reis- en eventuele overnachtingskosten trainer). Een 3-daagse in company training voor bedrijfsopvangers kost daarom 4050 euro. Een 3-daagse training met open inschrijving kost 840  euro per persoon. (Ook deze training heeft een maximum van 9 cursisten).